Our Team
Gyanendra B. Pradhan, CEO, Systems Analyst
Shashi Sagar Shrestha
Sachin Ranjitkar

Sanjesh Rimal
Rabin Shrestha
Amit Joshi
Navaraj Shrestha
Gaurav Shrestha
Prajwal Shakya
Abhaya Subedi
Bikesh Shrestha

Local Support Agents:
Ashish Gurung
Kishan Pandey
Kumar Khatiwada
Shekhar Dulal
Anil Shrestha