Our Team
Gyanendra B. Pradhan, CEO, Systems Analyst
Shashi Sagar Shrestha
Sachin Ranjitkar

Rabin Shrestha
Amit Joshi
Navaraj Shrestha
Gaurav Shrestha
Prajwal Shakya
Abhaya Subedi
Bikesh Shrestha

Local Support Agents:
Ashish Gurung
Kishan Pandey
Kumar Khatiwada
Shekhar Dulal
Anil Shrestha